تبلیغات
خدمات الکترونیک بانک ملی - دستور پرداخت گروهی در پایا (ACH)
 

 

خدمات الکترونیک بانک ملی ایران

 

پیشرفته ترین سیستم بانکداری الکترونیکی شبکه بانکی کشور بانکی، اخبار و مطالب آموزشی

صفحه اصلی
آرشیو مطالب
 
 

 

 

 

 

عضویت در سامانه بام       داناود همراه بام      دانلود راهنمای عضویت

 دستور پرداخت گروهی در پایا (ACH)

دستــور پرداختهای گروهی عمدتاً برای پرداخت های تجاری کاربران شرکتی و سازمانی نظیــر پرداخت حقوق و مستمری، پرداخت سود سهام و پرداخت های انتقالی با تعداد زیاد کاربرد دارد.

در سامانه دستور پرداخت گروهی ACH می توان مبلغی را از یک حساب مبدا برداشت نمود و سپس به حسابهای مقصد مقصد منتقل نمود. مبلغ برداشتی از حساب مبدا برابر با جمع واریزیها به کلیه حسابهای مقصد می باشد.

در این سامانه شماره حسابهای مقصد بایستی از نوع شماره حسابهای بین بانکی (
شبا) باشند. بنابراین در این روش حسابهای مقصد می توانند از هر بانکی باشند.

در حقیقت با استفاده از سامانه ACH می توان واریز حقوق شرکتها و سازمانها و واریزیهای دسته ای را از حساب مبدا در بانک ملی به انواع حسابها در کلیه بانکها انجام داد به شرط آنکه شماره حساب مقصد به صورت شماره حساب بین بانکی (شبا) باشد. به این معنی که چنانچه شرکت و یا سازمانی مایل باشد حقوق کاربران خود را واریز نماید لازم نیست که کلیه کارمندان آن شرکت یا سازمان در بانک ملی حساب داشته باشند. بلکه می توانند شماره حساب شبای خود را در هر بانکی به سازمان مربوطه اعلام نمایند.

تعریف :

«پایا» عبارت است از سامانه ای الکترونیکی که وظایف زیر را بر عهده دارد:

1.       فراهم آوردن بستر ایمن برای ارسال و دریافت داده های مربوط از اعضا.

2.       گردآوری، کنترل صحت شکلی و ذخیره دستور پرداخت های اعضا در قالب فایل.

3.       پردازش فایل های ارسال شده اعضا و تولید فایل های خروجی برای اعضا.

4.       تنظیم سند پایاپای به عنوان یک مرکز پایاپای الکترونیکی.

5.       پردازش موارد استثنایی مربوط به حوزه فعالیت سامانه، نظیر برگشت دستور پرداخت ها.


مشخصات خدمت

1. نقاط دسترسی: نقاط دسترسی در این طرح شامل موارد زیر می شوند:

1-1. شعبه یا شعبی که صادره کننده دستور پرداخت نزد آن حساب داشته و یا امکان برداشت وجه از آن حساب توسط شعبه یا شعب مزبور وجود داشته باشد.

1-2. اینترنت بانک که صادر کننده دستور پرداخت امکان دسترسی و ورود به آن را داشته باشد.

2. ابزارهای پرداخت: فرم دستور پرداخت مطابق با مشخصات پیوست (1) که به صورت کاغذی یا الکترونیکی توسط مشتری تنظیم شده و دارای یک ضمیمه اجباری شامل فایل الکترونیکی در قالب XML است که از طریق نقاط دسترسی و بر روی رسانه های الکترونیکی در اختیار بانک گذارده می شود.

3. تعداد انتقالات: تعداد انتقالات در هر دستور پرداخت نامحدود بوده و بستگی به شرایط اعلام شده هر عضو «پایا» دارد، اما توصیه می شود در هر دستور پرداخت حداکثر یکصد هزار دستور پرداخت درج شود و در صورت بیشتر بودن تعداد انتقالات از دستور پرداخت های متعدد و متوالی استفاده شود.

4. زمان انجام: برداشت از حساب صادر کننده دستور پرداخت در تاریخ مؤثر به صورت آنی صورت پذیرفته و بانک تعهد می نماید که دستور پرداخت را در تاریخ مؤثر به بانک ذینفع ارسال نماید.

5. دستور پرداخت آتی: بانک می تواند دستور پرداخت به تاریخ مؤثر آتی از مشتری دریافت نموده و در تاریخ مؤثر آن را به «پایا» ارسال کند. انجام این دستور پرداختها بر اساس توافق بین مشتری و بانک در خصوص شرایط آن و نیز با در نظر گرفتن قوانین و مقررات جاری کشور قابل انجام است.

6. نحوه پیگیری: هر دستور پرداخت، صرف نظر از تعداد انتقالات آن، تنها دارای یک شماره پیگیری منحصر به فرد است. این شماره پیگیری پس از پذیرش دستور پرداخت در بانک مبداء محاسبه و در رسید مشتری درج می شود. همچنین این شماره پیگیری در صورتحساب های ذینفع (ها) ذکر می گردد. در صورت نیاز مشتری به شماره پیگیری های متفاوت برای هر انتقال، باید به ازای هر انتقال یک دستور پرداخت جداگانه تنظیم شود.

7. روزها و ساعات کاری: معادل ساعات و روزهای کاری هر بانک است.

8. کارمزد هر انتقال: در حال حاضر معادل صفر ریال است.

9. نوع حساب: حساب مبداء و تمامی حساب های مقصد باید مطابق با مشخصات شناسه حساب بانکی ایران «شبا» باشند.

10. محدودیت انتقال: حداقل یک ریال و حداکثر معادل 999،999،999 ریال به ازای هر انتقال است. انتقالات بیش از این مبلغ یا باید به صورت چند انتقال ذکر شده یا این که از سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا) برای آن استفاده شود. جمع مبلغ انتقالات در یک دستور پرداخت محدودیت ندارد.

 

رویه اجرایی ارائه خدمت

عوامل:

          دستور دهنده: معادل حواله دهنده و صادر کننده دستور پرداخت است.

          متصدی: عبارت است از تحویلدار شعبه بانک که به مشتریان خواهان انتقال وجه خدمت ارائه میکند.

          درگاه: عبارت است از صفحه اینترنتی که دستور پرداخت را از دستور دهنده دریافت می کند.

ابزارها و مدارک لازم:

          مدارک احراز هویت دستور دهنده نظیر شناسنامه، کارت ملی، گواهینامه و نظایر آن مطابق با مقررات مربوط.

          مدارک دیگری که به صلاحدید بانک ممکن است برای برداشت وجه از حساب مبداء یا صدور دستور پرداخت ضرورت داشته باشد.

          مجوزهای ورود به درگاه اینترنتی بانک.

مراحل

1.       دستور دهنده: مراجعه به متصدی و دریافت فرم «دستور پرداخت گروهی از طریق سامانه پایاپای الکترونیکی(پایا)» مطابق با فرم پیوست (1) یا مراجعه به اینترنت بانک و ورود به آن، رجوع به صفحه وب مخصوص «پایا»ی آن و ورود به بخش دستور پرداخت های گروهی.

نکته: در مراجعات شعب فرم باید حداقل در دو نسخه در اختیار دستور دهنده قرار گیرد. نسخه اول فرم متعلق به دستور دهنده و نسخه دوم متعلق به شعبه است.

2.       دستور دهنده: تکمیل مندرجات فرم دستور پرداخت و ارائه آن به همراه مدارک احراز هویت و سایر مدارک لازم به متصدی یا تکمیل مندرجات فرم دستور پرداخت در صفحه وب مخصوص به آن.

3.       متصدی (اینترنت بانک):

3-1. تطبیق مشخصات فردی دستور دهنده مندرج در فرم دستور پرداخت با مدارک احراز هویت یا تائید صادر کننده دستور پرداخت با مشخصات مشتری وارد شده به اینترنت بانک.

3-2. کنترل وجود مجوزهای لازم و امکان برداشت از حساب مبداء در صورت عدم تائید، دستور پرداخت مردود

اعلام شده و فایل دریافتی بدون تولید رسید در اختیار دستور دهنده قرار می گیرد.

3-3. کنترل صحت شکلی فایل ضمیمه دستور پرداخت توسط بانک. در صورت عدم صحت شکلی فایل ضمیمه، درخواست پرداخت مردود اعلام شده و رسید الکترونیکی در قالب فایل برای مشتری تولید و در اختیار وی قرار داده می شود.

3-4. برداشت وجه از حساب مبداء

3-5. تولید فایل رسید دریافت درخواست پرداخت توسط بانک مطابق با مشخصات پیوست (3)

3-6. مهر و امضای نسخ فرم دستور پرداخت و تحویل نسخه مربوط به مشتری به دستور دهنده یا تنظیم و ارسال پست الکترونیک مربوط به تائید پذیرش درخواست پرداخت برای مشتری به همراه فایل رسید بند (3-5) بر روی رسانه مورد توافق. در پردازش های اینترنتی یک نسخه از این فرم دستور پرداخت و فایل رسید در محلی از «پایا»ی اینترنت بانک که بعداً برای مشتری قابل رجوع باشد باید نگهداری شود. این نسخه (و نه نامه الکترونیکی) مرجع قابل اتکا برای پیگیری های مشتری است.

پ ـ4. کنترل صحت شکلی شماره حساب ها:

کنترل صحت شکلی حساب های مبداء و مقصد شامل موارد زیر است:

            کنترل صحت کلی «شبا» بر اساس دستورالعمل، شامل طول «شبا» و تطبیق ارقام کنترلی آن برای حساب های مبداء و مقصد.

            برای حساب مبداء کنترل قسمت کد بانک (برابر با بانک پذیرنده دستور پرداخت) و کنترل وجود حساب در سامانه‏های داخلی بانک.

            برای حساب(های) مقصد: کنترل قسمت کد بانک (ها) و حصول اطمینان از وجود آن (ها) در شبکه بانکی کشور، مطابق با ضمایم دستورالعمل «شبا».

رسید:

1.       نسخه مشتری فرم دستور پرداخت در حکم رسید برداشت وجه و تعهد بانک برای انتقال آن به بانک (های) ذینفع است.

2.       برای هر دستور پرداخت پذیرش شده باید یک رسید الکترونیکی مطابق با مشخصات پیوست (3) صادر شده و در اختیار مشتری قرار گیرد. این رسید در نسخ کاغذی به صورت ثبت ماشینی ذیل فرم و در نسخ الکترونیکی به صورت یک داده پیام قابل بازیابی از طریق اینترنت بانک تهیه می شود.

3.       رسید دارای تاریخ پذیرش دستور پرداخت توسط بانک و شماره پیگیری است. شماره مزبور برای پیگیری های آتی دستور دهنده و ذینفع مورد استفاده قرار می گیرد.


« آشنایی با شناسه حساب بانکی ایران (شبا)
« معرفی و ویژگی های سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا)


 کد: 9     شنبه 28 خرداد 1390        طبقه بندی: آشنایی با خدمات بانکی،

آخرین  مطالب

حل مشکل عدم استفاده از موبایل بانک در گوشیهای روت شده

«بام» بر سکوی نخست جشنواره وب و موبایل

10 محصول و خدمت نوین و کم نظیر بانک ملی ایران

با نسخه جدید پیام رسان بله شگفت زده خواهید شد!

معرفی سامانه بام بانک ملی ایران

سامانه بام شرکتی (بانکداری اینترنتی برای اشخاص حقوقی و شرکت ها)

نوین ترین خدمات بانک ملی ایران در نمایشگاه رسانه های دیجیتال

روش های مسدود کردن عابر بانک در صورت مفقودی یا سرقت

روش پیگیری تراکنش های ناموفق پایانه فروش

خداحافظی تدریجی با کاغذ و آغاز تحویلداری تحت وب در بانک ملی ایران

مرکز نوآوری بانک ملّی ایران، گام تازه ای برای حمایت از استارت آپ ها

شروع فاز دوم جشنواره سامانه بام با عنوان "ماشین با بام"

مدت زمان پرداخت اقساط تسهیلات توسط سامانه بام

پشتیبانی 24 ساعته سامانه بام (02183384)

اطلاعیه مهم بانک ملّی ایران در خصوص اختلال در تعداد محدودی از "ملی کارت ها"

لیست کامل مطالب گذشته

لینک دوستان

خرید اینترنتی

«این بانک، ملی است»

امیررضا

آلبوم عروس و داماد

وب سایت رسمی گروه گنجا

سرویس وبلاگ رایگان بندربلاگ

آپلود سنتر میهن بلاگ

پایگاه تفریحی جوان پاتوق

بهترین سایت تفریحی

لیست کامل پیوندها
ارسال پیوند و تبادل لینک

لینک های مفید

آدرس تلگرامی ما

دانلود همراه بام ملی